Vize şi servicii consulare

ACTE DE STARE CIVILĂ

ACTE DE STARE CIVILĂ I. Cadrul juridic în materie este dat de: - Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare; - Metodologia nr.1 din 13 octombrie 1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă; - Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat; - Ordonanţa Guvernului României nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice; - Ordonanţa Guvernului României nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor; - Hotărârea Guvernului României nr.495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie. Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane şi se întocmesc în interesul statului şi al persoanei, în vederea apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează şi chestiunea înregistrării actelor şi faptelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în afara hotarelor ţării. Potrivit art. 42 alin.1 din lege, „Întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate se face la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României sau la autorităţile locale competente”. Conform art.42 alin.2 din acelaşi act normativ, „Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, care îi priveşte, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care aceştia de află; înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora de motivează”. II. Întocmirea actului de naştere Părintele sau părinţii, cetăţeni români, pot solicita misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României, pe baza unei declaraţii verbale, întocmirea şi eliberarea certificat pentru copilul lor născut pe teritoriul unui stat străin, dacă naşterea nu a fost înregistrată la autorităţile locale ale statului de reşedinţă. În cazul în care naşterea a fost înregistrată la oficiul de stare civilă din localitatea în care acesta s-a produs, pentru evitarea dublei înregistrări, consulul va proceda la înscrierea actului de naştere străin în registrul de stare civilă, pe baza documentului eliberat de autorităţile locale. Declararea naşterii se face în termen de 15 zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Dacă declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea termenelor de mai sus, dar înăuntrul termenului de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere şi eliberarea certificatului de naştere se face cu aprobarea şefului misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră. Când declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului se face numai în ţară, în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile, care trebuie să conţină toate datele necesare întocmirii actului de naştere. Acţiunea se introduce la judecătoria în a cărei rază are domiciliul persoana interesată. Precizăm că, în cazul în care naşterea a fost înregistrată la autorităţile statului de reşedinţă, înscrierea actului de naştere străin al cetăţeanului român în registrul de stare civilă românesc se poate face oricând. Note: - în cazul în care părinţii nu au nume de familie comun sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, întocmirea actului de naştere şi a certificatului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului. În cazul în care unul dintre părinţi nu se află în ţara în care a avut loc naşterea, această declaraţie este dată numai de părintele care declară naşterea. - în cazul în care părinţii au domicilii diferite, acela dintre părinţi care declară naşterea, va da o declaraţie din care să rezulte care este domiciliul copilului; - dacă declaraţia priveşte un copil din afara căsătoriei, iar recunoaşterea paternităţii are loc în momentul declarării naşterii, este obligatorie prezentarea unei declaraţii de recunoaştere a copilului , autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular. Din declaraţie trebuie să rezulte dacă tatăl doreşte ca înregistrarea copilului să se facă cu numele său de familie. Copilul născut în afara căsătoriei, a cărui paternitate nu a fost recunoscută voluntar la data înregistrării naşterii, va purta numele de familie al mamei - odată cu înregistrarea actului de naştere se atribuie şi codul numeric personal (C.N.P.) . III. Întocmirea actului de căsătorie În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) al Legii nr.119/1996, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot încheia căsătorii între cetăţenii români dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi. Potrivit art. 38 alin. (1) din Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, „declaraţia de căsătorie, care face parte din dosarul prevăzut în anexa nr. 16, se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei”. Prin urmare, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot fi încheiate căsătorii între cetăţeni români dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul/reşedinţa în circumscripţia consulară a oficiului consular. De asemenea, se pot încheia căsătorii între un cetăţean român şi un cetăţean străin, dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul/reşedinţa în statul în care se află oficiul consular. Condiţiile de fond cerute pentru încheierea căsătoriei sunt determinate de legea naţională a fiecăruia dintre viitorii soţi. Procedura încheierii căsătoriei: - căsătoria se încheie de către consul la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră; - declaraţia de căsătorie se face personal de viitorii soţi, în scris, în faţa consulului, la misiunea diplomatică sau oficiul consular român din ţara respectivă, cererea de efectuare a serviciului consular , prezentată consulului de către viitorii soţi, fiind însoţită de: ● paşapoartele sau actul de identitate pe baza cărora se poate stabili cu certitudine identitatea viitorilor soţi; ● certificatul de naştere, în original şi în copie; certificatul de naştere al soţului cetăţean străin va fi apostilat sau supralegalizat, după caz; ● certificatele medicale privind starea sănătăţii viitorilor soţi, în original, a căror valabilitate este de 14 zile de la data emiterii; ● acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi: - certificatul de deces al fostului soţ; - certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat în perioada anilor 1951 - 1960); - certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei; - sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţurile pronunţate între 8 octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă pe actul de căsătorie în termen de 60 de zile de la pronunţare. - consulul înregistrează în registrul de intrare-ieşire cererea tip de efectuare a serviciului consular şi eliberează exemplarul 1 al chitanţei de încasare a taxelor cuvenite semnată de solicitant; - se înregistrează cererea de efectuare a serviciului consular în registrul de acte notariale şi alte servicii consulare, menţionându-se şi numărul chitanţei eliberate; - căsătoria se încheie în termen de zece zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria; - oficierea căsătoriei se face de către consul în limba română - consulul identifică viitorii soţi, în baza actelor prezentate de către aceştia, constată că sunt îndeplinite condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei şi că nu există impedimente la căsătorie, în conformitate cu Codul familiei şi, totodată, constată că nu există opoziţii la căsătorie ; În cazul în care există opoziţii la căsătorie, apreciază dacă sunt sau nu întemeiate. - la încheierea căsătoriei, consulul ia consimţământul viitorilor soţi, liber şi deplin exprimat, în prezenţa a doi martori, după care îi declară căsătoriţi, le citeşte dispoziţiile din Codul familiei privind drepturile şi obligaţiile soţilor şi întocmeşte, de îndată, actul de căsătorie; - actul de căsătorie se întocmeşte în două exemplare originale din registrele de stare civilă pentru acte de căsătorie, exemplarul I şi II; - actul de căsătorie se semnează de către soţi cu numele de familie pe care l-au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către consul; - pe baza datelor înscrise în actul de căsătorie se întocmeşte certificatul de căsătorie care se înmânează soţilor; - consulul va proceda la fotocopierea actului de identitate al solicitantului şi ale celorlalte documente constitutive ale dosarului ce urmează a fi păstrate în arhiva misiunii diplomatice sau a oficiului consular; Note: - actul de căsătorie se întocmeşte pe loc, imediat după încheierea căsătoriei, urmând a fi semnat atât de către soţi, cât şi de către martori. Eliberarea certificatului de căsătorie se va face imediat după întocmirea actului de căsătorie. - în cazul în care se înregistrează opoziţii la căsătorie, dacă opoziţia este întemeiată, consulul va refuza încheierea căsătoriei şi va întocmi un proces verbal în care va menţiona motivul pentru care căsătoria nu se poate încheia. Dacă opoziţia nu este întemeiată, nu se va ţine seama de ea şi se va proceda la încheierea căsătoriei. Dacă verificarea opoziţiei nu se poate face în termenul de 10 zile prevăzut de lege, consulul va prelungi acest termen şi va hotărî în mod corespunzător, în funcţie de rezultatul verificărilor. - certificatele medicale sunt valabile numai 14 zile de la data emiterii. Nu se vor încheia căsătorii pe baza rezultatelor înscrise în buletinele de analiză, care constituie doar elemente pentru eliberarea certificatelor de către un medic; - în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muţi, consulul va recurge la serviciile unui interpret şi va încheia, împreună cu acesta, un proces verbal ; - consulul nu va încheia căsătoria dacă constată că nu sunt îndeplinite cerinţele legii, consemnând refuzul într-un proces verbal ; - la oficierea căsătoriei între un cetăţean român şi un cetăţean străin, autorităţile ţării în faţa cărora se încheie căsătoria pot solicita o serie de acte, inclusiv dovada de celibat. Dovada de celibat se eliberează, de regulă, de serviciul de stare civilă de la locul naşterii persoanei în cauză, pe baza menţiunilor existente pe marginea actului de naştere. În cazul în care cetăţeanul român nu prezintă o asemenea dovadă, acesta va da o declaraţie, pe propria răspundere, care va fi autentificată de consul, din care să rezulte că nu a fost niciodată căsătorit, fie că este divorţat şi prezintă în acest sens hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, fie că este văduv şi prezintă certificatul de deces al fostului soţ. Această declaraţie în formă autentică are, potrivit legii române, valoarea certificatului de celibat . - autorităţile străine pot pretinde, de asemenea, cetăţeanului român să prezinte un certificat de cutumă privind condiţiile de fond ale căsătoriei prevăzute de legea română, caz în care consulul va elibera un astfel de document prin care va certifica faptul că dispoziţiile respective sunt cuprinse în Codul Familiei, pe care le va reproduce (art.3-18) şi va preciza, dacă autorităţile locale o cer, starea civilă a solicitantului pe baza dovezii de celibat sau a declaraţiei autentificate a acestuia. IV. Întocmirea actului de deces Actul de deces se întocmeşte pe baza declaraţiei verbale făcute de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul, precum şi a certificatului medical constatator al decesului. Declaraţia decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă, numai dacă decesul nu a fost înregistrat la oficiul de stare civilă din localitatea în care s-a produs. În cazul în care decesul a fost înregistrat la oficiul de stare civilă din localitatea în care acesta s-a produs, pentru evitarea dublei înregistrări, consulul va proceda la înscrierea actului de deces străin în registrul de stare civilă, pe baza documentului eliberat de autorităţile locale. Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau unor cauze violente, declararea se face în termen de 48 ore, socotit din momentul decesului. În aceste cazuri, la întocmirea actului de deces, este necesară şi dovada eliberată de poliţie sau de parchet din care să rezulte că una din aceste autorităţi a fost sesizată despre deces. Precizări: - în lipsa paşaportului, decesul nu va fi înregistrat dacă consulul nu deţine acte din care să rezulte că defunctul este cetăţean român; - dacă decesul se datorează unor cauze violente se va reţine la dosar şi copia legalizată a dovezii din partea poliţiei sau a parchetului, din care să rezulte că unul din aceste organe a fost sesizat despre deces; - dacă se declară decesul unui copil născut viu, care a încetat din viaţă fără ca declararea naşterii să fi fost făcută în termenele prevăzute de lege, consulul va întocmi mai întâi actul de naştere şi apoi pe cel de deces; - transportul persoanelor decedate, în vederea înhumării în ţară, se face cu respectarea prevederilor Aranjamentului internaţional privind transportul cadavrelor (Berlin, 10.02.1937) la care România este parte. - de regulă, sicriul va fi însoţit de certificatul de deces, paşaportul mortuar (eliberat de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României), actul de îmbălsămare, atestatul eliberat de autoritatea sanitară din care să rezulte că decesul nu a fost cauzat de o boală contagioasă şi alte documente prevăzute de legislaţia statului de reşedinţă şi a statelor de tranzit; . V. Înscrierea în registrele de stare civilă Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară, numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul. Potrivit art.42 alin.2 din Legea nr.119/1996 , „cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care aceştia se află; înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motivează”. Înscrierea în registrele de stare civilă române, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine este echivalentul procedurii de transcriere ce se realizează în ţară. Acest serviciu se poate efectua în orice moment, indiferent de data naşterii, căsătoriei sau decesului. Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 vor fi apostilate; b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/ acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate; c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art.162 din Legea nr. 105/1992. Precizări: - pentru înscrierea în registrele de stare civilă ale misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României a certificatelor de naştere, cererea va fi făcută de unul dintre părinţi, de minor ( în cazul în care acesta a împlinit vârsta de 14 ani) sau prin împuternicit cu procură specială; - înregistrarea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în baza certificatelor eliberate de către autorităţile străine, se va face în formele prevăzute de legea locului unde s-a făcut înregistrarea (ex. sunt ţări în care părinţii deşi sunt căsătoriţi, în actul de naştere mama este trecută cu numele de la naştere); - pentru înscrierea certificatului de căsătorie cererea va fi făcută de soţul cetăţean român sau prin împuternicit cu procură specială. Înscrierea certificatului de căsătorie se va face numai în condiţiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român, în cazul în care a avut una sau mai multe căsătorii încheiate în străinătate şi hotărârea de divorţ a fost pronunţată în străinătate, a solicitat înscrierea menţiunilor de căsătorie şi de divorţ pe marginea actului de naştere eliberat de autorităţile din ţară, cu toate menţiunile înscrise (referitoare la căsătorie sau divorţ) (în toate cazurile, cetăţenii români vor semna o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens – anexa nr. 6). - dacă din cuprinsul certificatelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine se constată că numele şi/sau prenumele cetăţeanului român este diferit de cel înscris în celelalte documente emise de autorităţile române, persoana va fi îndrumată, mai întâi, să solicite înscrierea menţiunii cu privire la schimbarea numelui şi/sau prenumelui intervenită în străinătate şi, ulterior, se va proceda la înscrierea certificatului; - în situaţia în care un copil născut în străinătate, care a rezultat din relaţia extraconjugală a mamei sale, este înregistrat de autorităţile străine cu numele de familie al tatălui natural, la numele mamei se trece numele acesteia din căsătorie, iar la rubrica privind numele şi prenumele tatălui sunt înregistrate datele tatălui natural şi nu al soţului mamei. Actul de naştere înscris va fi întocmit astfel cum a fost înregistrat de autorităţile locale competente, nefiind aplicabile prevederile din Codul familiei, în care se menţionează că tatăl copilului este soţul mamei. - pentru înscrierea certificatului de deces, cererea va fi făcută de unul dintre membrii familiei sau de către o altă persoană care justifică un interes patrimonial (un moştenitor testamentar, spre exemplu). VI. SOLUŢIONAREA CERERILOR PRIVIND ÎNSCRIEREA MENŢIUNILOR REFERITOARE LA MODIFICĂRILE INTERVENITE ÎN STATUTUL CIVIL AL PERSOANEI Şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României acreditate în străinătate nu pot înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă înregistrate/înscrise la misiune/oficiu, referitoare la modificările intervenite în statutul civil al persoanei. Hotărârile pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene vor fi recunoscute de plin drept în România, în conformitate cu prevederile Tratatului pentru instituirea Comunităţii Europene, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent şi se vor înscrie în registrele de stare civilă numai cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor; dispoziţiile Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat sunt aplicabile în relaţiile cu statele care nu sunt membre ale UE. Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi în al căror statut civil a intervenit una din modificările referitoare la divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume (în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în unul din statele membre ale Uniunii Europene sau în unele din statele cu care România a încheiat tratate de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei ) pot depune, la misiunea diplomatică sau oficiul consular, cererea însoţită de documentele justificative, în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil. Cererea se poate adresa şi în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială direct la primăria care are în păstrare actul de stare civilă. Recunoaşterea în România a hotărârilor străine pronunţate în alte state decât cele ale Uniunii Europene şi în cele cu care România are tratate de asistenţă juridică se va face de către Tribunalul ultimului loc de domiciliu avut în ţară, iar pentru cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, recunoaşterea se va face de către Tribunalul municipiului Bucureşti. În acest sens solicitantul va adresa cererea personal sau prin împuternicit, cu procură specială autentificată la notar sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă. În situaţia în care procura este dată la un notar public străin va trebui să aibă aplicată Apostila conform Convenţiei privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961 sau să fie supralegalizată, după caz. În cazul în care cetăţeanul român nu se poate deplasa în România şi nici nu are persoane cunoscute, pe care să le împuternicească în acest scop, i se va sugera să se adreseze Baroului de avocaţi din localitatea în care urmează a fi recunoscută hotărârea. În vederea înscrierii menţiunilor, împreună cu cererea, se vor înainta următoarele documente : - Hotărârea judecătorească (de divorţ, adopţie sau schimbare de nume şi/sau prenume), în copie, legalizată la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României (copie legalizată pe baza originalului înscrisului). - Traducerea legalizată a acesteia, care va fi făcută la o reprezentanţă diplomatică română sau la un traducător autorizat, dar care să aibă aplicată Apostila conform Convenţiei privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961; - Certificat de naştere, în copie ; - Certificat de căsătorie, în copie; - Copie după paşaportul străin şi după cel românesc, atunci când acesta există. În cazul în care căsătoria al cărui divorţ se doreşte a fi înscris nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române, solicitantul va depune copia legalizată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României a extrasului de căsătorie şi traducerea legalizată a acestuia, în vederea înscrierii menţiunilor de căsătorie şi divorţ pe marginea actului de naştere. Traducerea legalizată va fi făcută la o reprezentanţă diplomatică română sau la un traducător autorizat, dar care să aibă aplicată Apostila conform Convenţiei privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961 În cazul în care hotărârea de divorţ a fost pronunţată într-un stat membru UE dar căsătoria a fost încheiată într-un stat din afara UE sau cu care România nu a încheiat tratate de asistenţă juridică, se aplică aceeaşi procedură menţionată mai sus. Când schimbarea numelui şi/sau prenumelui se face în baza unui document administrativ, iar nu a unei hotărâri judecătoreşti, acesta, alături de celelalte documente precizate, va fi anexat, în copie, legalizată de către misiunea diplomatică (copie legalizată pe baza originalului înscrisului) şi traducerea legalizată a acestuia în vederea înscrierii menţiunii. Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, prin serviciile specializate, va da avizul de înscriere a menţiunilor, procedând totodată la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civilă, după caz . Cetăţenii români aflaţi în străinătate, care au înscrise în documentele de identitate emise de autorităţile străine alt nume şi/sau prenume decât cel ce figurează în documentele româneşti şi care nu pot prezenta un document pentru înscrierea menţiunii în registrele de stare civilă române, vor solicita schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui pe cale administrativă conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea numelui pe cale administrativă, completată şi modificată prin Legea nr. 323/2003. Cererea de schimbare a numelui se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la primăria ultimului loc de domiciliu avut în ţară sau dacă nu a avut niciodată domiciliul în România la Direcţia de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. Cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui trebuie să fie motivată şi însoţită de următoarele documente: - copii legalizate de pe certificatele de stare civilă; - un exemplar al monitorului Oficial al României, Partea a –III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an; - document din care să rezulte că petentul este cetăţean român; - cazierul judiciar; - cazierul fiscal; - fotocopie după documentele de identitate sau călătorie eliberate de autorităţile; străine din care să rezulte că persoanele poartă numele sau prenumele solicitat; - orice alte documente pe care persoanele în cauză le consideră necesare în susţinerea cererii. FORMULARE : Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 Anexa nr. 1 AMBASADA ROMÂNIEI ÎN _______ Secţia consulară A P R O B, Nr.. _____________ Domnule ambasador, Subsemnatul(a) ______________________________________________, fiul(fiica) lui ____________________________ şi al ____________________________, născut(ă) la _______________în __________________________________, judeţul(sectorul) _________________ domiciliat(ă) în ___________________________, str. ___________________________________________nr.____, bl.___, sc.____ et.____ ap.____, judeţul/sectorul ___________________, posesor al actului de identitate ___________________seria ____________nr.________, eliberat de ________________, CNP nr. ________________________________ vă rog să-mi aprobaţi înscrierea, în registrele de stare civilă române, a certificatului (extrasului) de CĂSĂTORIE eliberat de autorităţile____________________, privind pe ______________________________________________________şi _______________ Menţionez că, după căsătorie, numele de familie al soţilor va fi : SOŢUL: _____________________________ SOŢIA: _______________________________________________________. Anexez la prezenta: • Extrasul actului de căsătorie ______________, apostilat de autorităţile locale, în original şi copie; • declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România; • declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altor căsătorii anterioare ale cetăţeanului român (sau, după caz, certificatul de naştere eliberat de autorităţile române cu toate menţiunile de căsătorie şi de divorţ); • copia paşapoartelor soţilor (primele 4 pagini); • copia certificatelor de naştere ale soţilor; • taxa consulară totală de _____euro (înscrierea, legalizarea copiei certificatului de căsătorie, traducerea legalizată a certificatului de căsătorie). Precizez că pot fi contactat la telefon: ____________________________. Locul/data: __________________. Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Semnătura, Domnului ambasador al României în ________________ Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 Anexa nr. 2 AMBASADA ROMÂNIEI ÎN _______ Secţia consulară Nr. _____________ A P R O B, Domnule ambasador, Subsemnatul(a) ______________________________________________ fiul(fiica) lui ____________________________ şi al ____________________________, născut(ă) la _______________în __________________________________, judeţul(sectorul) _________________ domiciliat(ă) în ___________________________, str. __________________________________________nr.____, bl.___, sc.____ et.____ ap.____, judeţul/sectorul ___________________, posesor al actului de identitate _________________seria ____________nr.________, eliberat de _________________, CNP nr. ______________________________ vă rog să-mi aprobaţi înscrierea, în registrele de stare civilă române, a certificatului (extrasului) de DECES eliberat de autorităţile ________, privind pe _______________________________________născut(ă) la data de _________________ în localitatea ________________________________, decedat la data de __________în localitatea ______________________________________. Menţionez că persoana decedată este soţul/soţia/tatăl/mama/fiul/fiica meu/mea, iar ultimul domiciliu al defunctului a fost: ________________________________________ ___________________________________. Anexez la prezenta: • certificatul (extrasul) de deces ______________, apostilat de autorităţile locale, în original şi copie; • declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România; • copia paşaportului subsemnatului(ei); • copia certificatului de căsătorie şi de naştere ale defunctului; • taxa consulară totală de ___euro (înscrierea, legalizarea copiei certificatului de deces, traducerea legalizată a certificatului de deces). Precizez că pot fi contactat la telefon: ____________________________. Locul/data: __________________. Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Semnătura, __________________ Domnului ambasador al României în _________ Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 Anexa nr. 3 AMBASADA ROMÂNIEI ÎN _______ Secţia consulară Nr. _____________ A P R O B, Domnule ambasador, Subsemnatul(a) ______________________________________________ fiul(fiica) lui ____________________________ şi al ____________________________, născut(ă) la _______________în __________________________________, judeţul(sectorul) _________________ domiciliat(ă) în ___________________________, str. ___________________________________________nr.____, bl.___, sc.____ et.____ ap.____, judeţul/sectorul ___________________, posesor al actului de identitate ___________________seria ____________nr.________, eliberat de ________________, CNP nr. ______________________________ vă rog să-mi aprobaţi înscrierea, în registrele de stare civilă române, a certificatului (extrasului) de NAŞTERE eliberat de autorităţile _______, privind pe _______________________________________născut(ă) la data de _________________ în localitatea ______________________________________________ Menţionez că domiciliul comun al părinţilor copilului este :________________________ ________________________________________________________________. Anexez la prezenta: • certificatul (extrasul) de naştere ____________, cu părinţii, apostilat de autorităţile locale, în original şi copie; • declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România; • copia paşapoartelor părinţilor copilului; • copia certificatului de căsătorie şi de naştere ale părinţilor; • taxa consulară totală de _____euro (înscrierea, legalizarea copiei certificatului de naştere, traducerea legalizată a certificatului de naştere). Precizez că pot fi contactat la telefon: ____________________________. Locul/data: __________________. Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Semnătura, __________________ Domnului ambasador al României în ____________ Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 Anexa nr. 4 S-a cerut autentificarea prezentului înscris: DECLARAŢIE (în vederea căsătoriei) Subsemnatul/a ____________________________________________________, domiciliat/ă în___________________________________________________,posesor al paşaportului/cărţii de identitate seria_____________, nr. __________________, emis de ______________________________, la data de _______________________________, codul numeric personal ________________________, fiul lui_____________________ şi al __________________________, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele: Nu am fost şi nu sunt căsătorit/ă în România sau în alt stat/am fost căsătorit/ă în ____________________________, căsătorie desfăcută prin divorţ (decesul soţului/soţiei) conform hotărârii (actului) recunoscut/e în România. Dau această declaraţie, fiind necesară la _________________________________ pentru căsătoria cu ________________________________(nume, prenume, data şi locul naşterii, CNP-ul viitorului/viitoarei soţ/soţii), cetăţean ___________________________, şi oriunde împrejurările o vor cere. Redactată astăzi, data autentificării, la Ambasada/Consulatul General al României la_________________________________în_______exemplare, din care ____exemplare s-au eliberat părţilor. Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Semnătura__________________________ Urmează încheierea de autentificare, pe verso Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 Anexa nr. 5 DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE Domnule Ambasador/Consul General Subsemnatul__________________________________________________, domiciliat în ___________________, str.__________________, nr._______, sc._____, et.____ap.___ judeţul___________________, posesor al paşaportului/cărţii de identitate seria _____, nr. ___________, emis de _______________, având codul numeric personal ________________________şi subsemnata_________________________________________________________________ domiciliată în_____________________, str.______________________, nr. ____, sc.___ et.____, ap.____, judeţul___________________, posesoare a paşaportului/cărţii de identitate seria___________, nr.____________, emis de ________________________,la data de ________________, având codul numeric personal________________________, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declarăm pe proprie răspundere următoarele: 1. În vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că am luat cunoştinţă reciproc de starea sănătăţii noastre în vederea încheierii căsătoriei, precum şi de prevederile art. 4 – 10 şi 27 din Codul familiei şi nu există nici o piedică legală pentru încheierea căsătoriei. 2. Totodată, declarăm că, după încheierea căsătoriei, vom purta numele de familie: SOŢUL________________________________________________________________ SOŢIA_________________________________________________________________ Data_______________ Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. SEMNĂTURILE __________________________ __________________________ VIZA CONSULULUI __________________________ Am primit certificatul de căsătorie seria________nr._____________ Data_______________________ Semnătura, ___________________ Urmează încheierea de autentificare, pe verso. Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 Anexa nr. 6 AMBASADA ROMÂNIEI ÎN ________ CONSULATUL GENERAL AL ROMÎNIEI LA______ DECLARAŢIE Subsemnatul(a) ______________________________________________ fiul(fiica) lui ___________________________şi al(a) ___________________________ născut(ă) la data de ________________în _____________________________________ cu domiciliul în __________________________________________________________ CNP nr. ________________________________ declar pe proprie răspundere că nu am mai fost căsătorit în străinătate înainte de a oficia prezenta căsătorie şi nu am avut nici-o sentinţă de divorţ pronunţată în străinătate. Am luat cunoştinţă că falsul în declaraţii constituie infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.292 Cod penal, iar în cazul în care se va constata că am avut cel puţin o hotărâre de divorţ pronunţată în străinătate care nu a fost înscrisă pe marginea actului de naştere din ţară, prezentul act va fi anulat. Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Semnătura, ____________________ Dată în faţa mea, consul, azi, _____________ _________________ (semnătura) Taxa: gratuit Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 Anexa nr. 7 S-a cerut autentificarea prezentului înscris: DECLARAŢIE (de paternitate) Subsemnatul ______________________________________________________, domiciliat în ____________________________________________________, posesor al paşaportului/cărţii de identitate seria_____________, nr.___________________, emis de _______________________________, la data de _____________________, având codul numeric personal _____________________________, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele: Sunt tatăl copilului ____________________________(nume, prenume, data şi locul naşterii, CNP), copil rezultat în afara căsătoriei, pe care îl recunosc ca fiind al meu şi al ________________________________(nume, prenume, data şi locul naşterii, CNP-ul mamei). Totodată, declar că sunt de acord ca acesta să poarte numele meu (sau al mamei). Dau această declaraţie, fiind necesară la_________________________________. Redactată astăzi, (data autentificării), la Ambasada/Consulatul General al României la _____________________________, în ______exemplare, din care________ exemplare s-au eliberat părţilor. Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Semnătura ______________________ Urmează încheierea de autentificare, pe verso Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 Anexa nr. 8 AMBASADA ROMÂNIEI LA ________ CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA_____ Nr._____________________ DECLARAŢIE Subsemnatul(a) ______________________________________________ fiul(fiica) lui __________________________şi al(a) ____________________________ născut(ă) la data de ________________în _____________________________________ cu domiciliul în __________________________________________________________ CNP nr. ___________________________ declar pe proprie răspundere că nu am mai solicitat transcrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară şi că nu mai există un alt act reconstituit. Am luat cunoştinţă că falsul în declaraţii constituie infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.292 Cod penal, iar în cazul în care se va constata că mai există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă române, prezentul act va fi anulat. Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Semnătura, _______________________ Dată în faţa mea, consul, azi, _____________ _________________ (semnătura) Taxa: gratuit Anexa nr. 9 ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI Consulul: „Cetăţene____________________________________________de bună voie şi nesilit de nimeni iei în căsătorie pe cetăţeana___________________________________________ Răspunsul soţului____________________ Consulul: „Cetăţeana__________________________________________de bună voie şi nesilită de nimeni iei în căsătorie pe cetăţeanul__________________________________________ Răspunsul soţiei_____________________ Consulul: Constat că au fost îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei şi, ca urmare, vă declar căsătoriţi, vă adresez sincere felicitări şi vă fac cunoscute următoarele dispoziţii din Codul familiei: „În România, statul ocroteşte căsătoria şi familia; el sprijină, prin măsuri economice şi sociale, dezvoltarea şi consolidarea familiei. Statul apără interesele mamei şi copilului şi manifestă deosebită grijă pentru creşterea şi educarea tinerei generaţii. Familia are la bază căsătoria liber consimţită între soţi. În relaţiile dintre soţi, precum şi în exerciţiul drepturilor faţă de copii, bărbatul şi femeia au drepturi egale. Drepturile părinteşti se exercită numai în interesul copiilor. Relaţiile de familie se bazează pe prietenie şi afecţiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-şi acorde unul altuia sprijin moral şi material”. Anexa nr. 10 Ambasada/Consulatul General al României la _____________ Data publicării: __________________ PUBLICAŢIA DE CĂSĂTORIE Astăzi, ___________________(ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ________________________________(numele şi prenumele), în vârstă de _____ani, cu domiciliul în __________________________________ (localitatea), judeţul/sectorul __________ şi a doamnei/domnişoarei ____________________________ în vârstă de _____ani cu domiciliul în __________________________________ (localitatea), judeţul/sectorul __________. În temeiul art. 13¹ din Codul familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. CONSUL, _________________ Anexa nr. 11 Ambasada/Consulatul General al României la __________ Nr. __________ Data __________ PROCES VERBAL Încheiat astăzi: anul ______, luna ______________, ziua _____ La încheierea căsătoriei dintre dl. _________________________________ şi dra/dna _______________________________, luarea consimţământului şi aducerea la cunoştinţă a dispoziţiilor din Codul familiei referitoare la drepturile şi îndatoririle soţilor s-au făcut prin intermediul dlui/dnei _______________________________ domiciliat(ă) în ___________________, str. _______________ nr. ___, interpret autorizat de ____________________ sub nr. _______, întrucât (soţul/soţia) este cetăţean străin/surdomut. Consul, Interpret, Soţul ______________ Soţia ______________ Anexa nr. 12 Ambasada/Consulatul General al României la ______________ Nr. _______ Data _______ PROCES VERBAL Încheiat astăzi: anul ______ luna _____________ ziua ____ de __________________________ consul (numele şi prenumele) În urma verificărilor efectuate/văzând opunerile primite în legătură cu declaraţia de căsătorie a numiţilor _____________________________ şi ____________, înregistrată la nr. __________ din _____________ din care rezultă că: ________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Constatând că nu sunt îndeplinite cerinţele legii pentru încheierea căsătoriei, în temeiul art. 15 din Codul familiei şi al art. 30 din legea nr. 119/1996, refuz oficierea acesteia. Întocmit în două exemplare, dintre care unul s-a înmânat declaranţilor. CONSUL, ________________ Anexa nr. 13 AMBASADA ROMÂNIEI LA______________________ CONSULATUL GENERAL AL P A Ş A P O R T M O R T U A R Nr._______ La cererea _________________________________,(rudă, prieten al defunctului), cu domiciliul în__________________________________________________________, titular/ă al/a paşaportului/actului de identitate nr.________________________________, emis de ________________________________________________________________, SE AUTORIZEAZĂ Transportul în România al corpului neînsufleţit al cetăţeanului român__________ ___________________, născut/ă la data de_____________________, în_____________ _____________________, cu ultimul domiciliu în_______________________________, decedat la data de________________________, în______________________________. Transportul se efectuează de la_________________________________________ prin___________________________, până la__________________________________. Constatând că au fost respectate cerinţele medico-legale în legătură cu acest deces, autorităţile competente ale statelor sunt rugate să permită tranzitarea nestingherită a sicriului cu persoana decedată, în vederea înhumării în România. Făcut la _____________________, la data de_________________. Semnătura consulului şi sigiliul Anexa nr. 14 Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5285, 5286, 5287 AMBASADA ROMÂNIEI LA _____________ CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA _________ Nr. _______/_______ C E R E R E pentru efectuarea de servicii consulare Subsemnatul(a) __________________________________născut/ă la data de ________________, în localitatea_____________________, România, având documentul de identitate_____________________, cu domiciliul în România, în localitatea________________________, strada_____________________, nr.______,bl.______, sc.__, ap.__, judeţ/sector____________________, aflat temporar în ___________, localitatea_________________________, strada_______________ , nr._____, telefon____________________, rog să mi se aprobe efectuarea următoarelor servicii consulare: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Data______________ Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. I agree with processing of data presented according with Law no. 677/2001. Semnătura, ____________________ Anexa nr.15 D E C L A R A Ţ I E Subsemnatul/a ___________________________________________________, fiul/fiica lui__________________________şi al__________________________, născut/ă la data de ________________,în_____________________________ _, domiciliat/ă în ____________________________________________________, posesor/posesoare al/a paşaportului/C.I. _______________________________, declar că fiul/fiica mea______________________________________________, născut/ă la data de _______________________, în_______________________ ________________________, are domiciliul în localitatea__________________, judeţul/sectorul_________________________, strada_____________________, nr.______, bloc________, etaj_____, apt.______. Data___________________ Semnătura, ____________ Dată în faţa mea Consul_____________________ Semnătura, Data______________ Anexa nr.18 CODUL FAMILIEI - extras - Art.3 Numai căsătoria încheiată în faţa delegatului de stare civilă dă naştere drepturilor şi obligaţiilor de soţi prevăzute în Codul Familiei. Art.4 Vârsta minimă de căsătorie este optsprezece ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de şaisprezece ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz; a tutorelui şi cu autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul. Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti. Art.5 Este oprit să se căsătorească bărbatul care este căsătorit sau femeia care este căsătorită. Art.6 Este oprită căsătoria între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea, poate fi încuviinţată de Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Municipiului Bucureşti sau al judeţului în cuprinsul căruia cel care cere această încuviinţare îşi are domiciliul. Art.7 Este oprită căsătoria: a) între cel care înfiază sau ascendenţii lui, de o parte, şi cel înfiat ori descendenţii acestuia, de alta; b) între copiii celui care înfiază, de o parte, şi cel înfiat sau copiii acestuia, de alta; c) între cei înfiaţi de aceeaşi persoană. Pentru motive temeinice, căsătoria între persoanele prevăzute la lit.b şi c de mai sus poate fi încuviinţată potrivit dispoziţiilor legale. Art.8 În timpul tutelei, căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră ce se află sub tutela sa. Art.9 Este oprit să se căsătorească alienatul mintal, debilul mintal, precum şi cel care este lipsit vremelnic de facultăţile mintale, cât timp nu are discernământul faptelor sale. Art.10 Căsătoria nu se va încheia dacă viitorii soţi nu declară că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor. În cazul în care, prin lege specială este oprită căsătoria celor suferinzi de anumite boli, se vor aplica dispoziţiile acelei legi. Art.11 Căsătoria se încheie în faţa delegatului de stare civilă al Consiliului popular al comunei, oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti în cuprinsul căruia se află domiciliul sau reşedinţa oricăruia dintre viitorii soţi. Art.12 Cei care vor să se căsătorească vor face, personal, declaraţia de căsătorie la serviciul de stare civilă la care urmează a se încheia căsătoria. Art.13 În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există nici o piedică legală la căsătorie. Odată cu declaraţia de căsătorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege. Art.13¹ În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă va dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat, la sediul primăriei unde urmează să se încheie căsătoria. Extrasul din declaraţia de căsătorie va cuprinde, în mod obligatoriu: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opunere la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării. Art.14 Orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază. Art.15 Delegatul de stare civilă va refuza să constate încheierea căsătoriei dacă, în temeiul verificărilor ce este dator să facă al opunerilor sau al informaţiilor ce are, găseşte că cerinţele legii nu sunt îndeplinite. Art.16 Căsătoria se încheie prin consimţământul viitorilor soţi. Aceştia sunt obligaţi să fie prezenţi, împreună, în faţa delegatului de stare civilă, la sediul serviciului de stare civilă, pentru a-şi da consimţământul personal şi în mod public, în faţa ofiţerului de stare civilă. Cu toate acestea, în cazurile arătate de legea specială, delegatul de stare civilă va putea încheia căsătoria şi în afara sediului serviciului de stare civilă, cu respectarea condiţiilor prevăzute în aliniatul anterior. Art.17 Ofiţerul de stare civilă, luând consimţământul viitorilor soţi, va întocmi de îndată, în registrul actelor de stare civilă, actul de căsătorie, care se semnează de către soţi, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă. Art.18 Căsătoria nu poate fi dovedită decât prin certificatul de căsătorie, eliberat pe baza actului întocmit în registrul actelor de stare civilă.

Eveniment cultural la Ambasada României

12.02.2020

La 11 februarie 2020 ES Doamna Ambasador Nineta Bărbulescu a găzduit, în calitate de Decan al corpului diplomatic și împreună cu domnul Dan Bărbulescu, un…

Vizită de curtoazie a Ambasadorului desemnat al Austriei

12.02.2020

Astăzi, 12 februarie 2020, ES Doamna Ambasador Nineta Bărbulescu a primit vizita de curtoazie a ES Domnului Wolfgang Lukas Strohmayer, Ambasador desemnat al Austriei, la…

Participarea la vizita Președintelui Indoneziei în Australia

11.02.2020

În calitate de Decan al corpului diplomatic local, ES Doamna Ambasador Nineta Bărbulescu a fost invitată să participe, în perioada 9 - 10 februarie 2020, la vizita de …

Participarea la vizita de stat a Președintelui Republicii Indoneziei în Australia

11.02.2020

În calitate de Decan al corpului diplomatic local, ES Doamna Ambasador Nineta Bărbulescu a fost invitată să participe la vizita de stat în Australia a Președintelui…

Vizita de curtoazie a noului Înalt Comisar al Insulelor Solomon

05.02.2020

Astăzi 5 februarie 2020 ES Doamna Ambasador Nineta Bărbulescu a primit vizita de curtoazie a ES Domnului Robert Sisolo, noul Înalt Comisar al Insulelor Solomon în…