Vize şi servicii consulare

Cetăţenia română

CETĂŢENIA ROMÂNĂ Cadrul juridic în materie este dat de: - Constituţia României; - Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea de Guvern nr. 94/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991. Cetăţenia română constituie legătura juridică dintre o persoană şi statul român, legătură care exprimă apartenenţa persoanei la statul român şi îi conferă drepturile şi obligaţiile prevăzute de Constituţia României şi de legile statului român. În străinătate, cetăţenii români au dreptul la protecţie şi asistenţă din partea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare. Principalele acte efectuate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare în materie de cetăţenie se referă la preluarea cererilor de redobândire a cetăţeniei române şi de renunţare la cetăţenia română. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare nu vor primi cereri de dobândire a cetăţeniei române. Acestea pot fi depuse numai în România, la Direcţia Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei. Problematica cetăţeniei române este gestionată de Direcţia Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei şi Biroul Cetăţenie din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, rolul Ministerului Afacerilor Externe şi al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în procesarea cererilor de redobândire sau renunţare la cetăţenia română limitându-se la intermedierea comunicării între petenţi şi autorităţile române abilitate în soluţionarea cererilor respective. I. Redobândirea cetăţeniei române Cererea de redobândire a cetăţeniei române se formulează în limba română, se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică şi va fi însoţită de acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. Potrivit art.10 alin.1 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare „cetăţenia română se poate acorda şi persoanelor care au pierdut această cetăţenie, precum şi descendenţilor acestora până la gradul doi de rudenie inclusiv şi care cer redobândirea ei, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc în mod corespunzător condiţiile prevăzute de art.8 alin.1lit.b),c),d) şi e). Dispoziţiile art.1 se aplică şi apatrizilor foşti cetăţeni români şi descendenţilor acestora până la gradul 2 inclusiv. Redobândirea cetăţeniei de către unul dintre soţi nu are nicio consecinţă asupra cetăţeniei celuilalt soţ. Soţul cetăţean străin sau fără cetăţenie al persoanei care redobândeşte cetăţenia română poate cere acordarea cetăţeniei române în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 10 indice 1 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991 „foştii cetăţeni români care înainte de 22 decembrie 1989 au pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul II pot redobândi ori li se poate acorda cetăţenia română, la cerere, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8 alin.1 lit. b),c),e) şi f)”. Dispoziţiile art. 10 alin.1 şi art.10 indice 1 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991 se aplică în mod corespunzător şi apatrizilor foşti cetăţeni români. Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot depune cererile de redobândire a cetăţeniei române formulate în temeiul art. 10 alin.1, precum şi cererile de redobândire a cetăţeniei române formulate în temeiul dispoziţiilor art. 10 indice 1 la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care le înaintează de îndată, pentru soluţionare, Comisiei pentru Cetăţenie. În situaţia în care solicitantul doreşte să-şi păstreze domiciliul în străinătate, trebuie să facă dovada că deţine un drept de şedere permanentă în statul de reşedinţă. În asemenea cazuri, cererile de redobândire a cetăţeniei române vor fi primite la misiunea diplomatică sau oficiile consulare ale României acreditate în ţara respectivă. În cazul în care solicitantul deţine un drept de şedere temporară, acesta va putea depune cererea de redobândire a cetăţeniei române numai la misiunea diplomatică sau oficiile consulare ale României acreditate în statul în care îşi are domiciliul permanent. În temeiul art. 19 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991 „ cetăţenia română se dobândeşte la data depunerii jurământului de credinţă. În termen de 3 luni de la data publicării ordinului ministrului justiţiei în Monitorul Oficial, Partea I, persoanele cărora li se acordă cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România ”. Persoanele care au redobândit cetăţenia română în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin.1, precum şi persoanele care au redobândit, respectiv dobândit cetăţenia română în temeiul art. 10 indice 1, cu menţinerea domiciliului în străinătate,vor depune jurământul de credinţă în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României în ţara în care domiciliază sau au reşedinţa. După depunerea jurământului de credinţă, şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular va elibera certificatul de cetăţenie română, care va fi întocmit în două exemplare, din care un exemplar va fi înmânat titularului. Cel de-al doilea exemplar al certificatului de cetăţenie română va fi comunicat Secretariatului Tehnic al Comisiei pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei. De asemenea, certificatul pentru cetăţenie va fi comunicat, obligatoriu, în fotocopie şi Direcţiei Generale de Paşapoarte şi Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanei din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. În situaţia în care copiii minori dobândesc cetăţenia română odată cu părinţii sau cu unul dintre ei, aceştia vor fi înscrişi în certificatul de cetăţenie al părinţilor şi nu vor depune jurământul. În cazul în care copilul minor devine major în timpul procesului de soluţionare a cererii şi până la data dobândirii de către părinţi a cetăţeniei române, acesta va depune jurământul de credinţă faţă de România şi i se va elibera certificat de cetăţenie distinct. Persoana care a redobândit, respectiv dobândit cetăţenia română va fi îndrumată să întocmească formele legale de obţinere a unui paşaport CRDS. Procedura: Procedura pentru înregistrarea cererilor de redobândire formulate în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. 1 este identică cu cea pentru înregistrarea cererilor de redobândire a cetăţeniei române formulate în temeiul dispoziţiilor art. 10 indice 1, diferenţierea făcând-o documentele constitutive ale dosarului şi taxele consulare percepute. 1. Actele necesare pentru redobândirea cetăţeniei române în conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 21/1991 (redobândirea cetăţeniei române de către persoanele care au pierdut-o după 22 decembrie 1989) sunt următoarele: - cerere tip (Anexa 4 si Anexa 2), care se completează la oficiul consular; - paşaport original şi copie legalizată la consulat; taxa consulară; - cazier judiciar din România (valabil, potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, 6 luni de la data primirii de către titular) ; - cazier judiciar din străinătate - valabil un an de la data emiterii - traducere în limba română, legalizată de consulat şi copie xerox a originalului; - acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie etc.) - copii legalizate la ambasadă; taxa consulară; - declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei (Anexa 9); - declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la oficiul consular din care să rezulte dacă doreşte redobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România (Anexa 6); - declaraţie personală autentificată la oficiul consular din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi (Anexa 5); - dovada scrisă privind data pierderii cetăţeniei române - adeverinţa eliberată de misiunea diplomatică a României sau Serviciul Paşapoarte ori copia Hotărârii Guvernului prin care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română ; în absenţa unei astfel de dovezi se va solicita clarificarea cetăţeniei române (vezi titlul respectiv). - copii legalizate ale certificatelor de stare civilă pentru copiii minori ai solicitanţilor (se fac la oficiul consular, cu încasarea taxelor consulare aferente); - consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru re/dobândirea cetăţeniei române, dat prin declaraţie autentificată în faţa consulului (Anexa 10); - acordul soţilor, dat prin declaraţie autentificată, pentru re/dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori (Anexa 11); - taxa pentru publicarea cererii în Monitorul Oficial al României, care se încasează separat de taxele pentru celelalte servicii consulare. - dosar cu şină. Precizări: - Toate taxele consulare se achită odată cu depunerea cererii. - Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere ! - Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Conventiei adoptată la Haga la 5 oct. 1961 (sau supralegalizate de autorităţile locale competente pentru statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga privind apostila). - In cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea. - Persoanele care solicită redobândire cu stabilirea domiciliului în România trebuie să facă dovada locuinţei în România şi dovada sursei legale de existenţă în România. - Persoanele fără cetăţenie, foste cetăţeni români, sunt scutite de plata taxelor consulare pentru cerere, prevăzute de lege. - părinţii care solicită redobândirea cetăţeniei române hotărăsc şi în privinţa cetăţeniei copiilor lor minori. În cazul în care părinţii optează pentru dobândirea cetăţeniei române şi de către copiii lor minori, aceştia vor fi înregistraţi în dosarul unuia dintre părinţi. La dosar însă trebuie să existe acordul cu privire la dobândirea cetăţeniei române dat în formă autentică de celălalt părinte. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul acestuia. 2. Actele necesare pentru redobândirea cetăţeniei române în conformitate cu dispoziţiile art.10¹ din Legea nr. 21/1991 (redobândirea cetăţeniei române de către persoanele care au pierdut-o înainte de 22 decembrie 1989 şi descendenţii de gradul I şi II ai acestora) sunt următoarele: - cerere tip (Anexa 4 şi Anexa 2), care se completează la oficiul consular; - paşaport original şi copie legalizată la consulat; - copie legalizată la oficiul consular a buletinului sau a cărţii de identitate a soţului (pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni români); - cazier judiciar din România (valabil, potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, 6 luni de la data primirii de către titular ); - cazier judiciar din străinătate – valabil 1 an de la data emiterii - traducere în limba româna, legalizată la consulat şi copie xerox a originalului; - acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, etc.) - copii legalizate la oficiul consular pentru titulari şi ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români; - dovada (adeverinţă) că ascendentul (tatăl, bunicul) petentului a fost cetăţean român; - dovada scrisă (adeverinţa) privind data pierderii sau a ridicării neimputabile a cetăţeniei române sau că localitatea de naştere s-a aflat pe teritoriul României până în august 1940 (de la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, copia documentului de aprobare a renunţării la cetăţenia română, alt document eliberat de o autoritate competentă – ex. stare civilă, evidenţa populaţiei, primărie, arhivele statului, arhivele judeţene etc.), sau documente personale; în absenţa unei astfel de dovezi se va solicita clarificarea cetăţeniei române prin oficiul consular (vezi titlul respectiv). - declaraţie personală, autentificată la consulat din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române (Anexa 9); - declaraţie personală autentificată la oficiul consular din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi (Anexa 5); - declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la oficiul consular, din care să rezulte menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România (Anexa 6). Aceeaşi opţiune se face şi pentru copiii minori pentru care se solicită redobândirea cetăţeniei române; - certificate de stare civilă în copii legalizate la consulat pentru copiii minori ai solicitanţilor şi consimţământul pentru obţinerea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată de către minorii de peste 14 ani (Anexa 10). - acordul soţilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la oficiul consular (Anexa 11). - copie xerox a dovezii reşedinţei sau a domiciliului în România de cel puţin 4 ani eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru persoanele care se află în această situaţie (elevi, studenţi, salariaţi, oameni de afaceri, etc.) pentru persoanele care depun cererile la Ministerul Justiţiei – Direcţia Cetăţenie; - adeverinţă sau legitimaţie din care să rezulte ocupaţia şi locul unde îşi desfăşoară activitatea; - taxa pentru publicarea in Monitorul Oficial, care se încasează separat de taxele pentru celelalte servicii consulare. În baza art. 36 alin. 2 din Legea nr.21/1991 a cetăţeniei române, pentru această categorie de persoane nu se percepe taxa de cerere. Precizări : - Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc. - Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere. - Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate. - În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea. - Aprobarea cererilor de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se face prin Ordin al Ministrului Justiţiei, care apreciază, în acest sens, asupra propunerilor Comisiei pentru Cetăţenie. - Ordinul de acordare sau redobândire a cetăţeniei române se publică în Monitorul Oficial al României – Partea I. - Data dobândirii cetăţeniei române este data depunerii jurământului de credinţă faţă de ţară în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din ţara în care domiciliază. - Având în vedere că foştii cetăţeni români şi descendenţii acestora până la gradul II pot redobândi ori li se poate acorda cetăţenia română, la cerere, dacă înainte de 22 decembrie 1989 au pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor şi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, solicitanţii trebuie să facă dovada că aceştia cunosc limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească pentru a se integra în viaţa socială. În acest scop, cererile de redobândire a cetăţeniei române vor fi completate, personal, în faţa funcţionarului care le primeşte. Dacă se constată că solicitanţii nu cunosc limba română şi insistă să li se primească cererile de redobândire a cetăţeniei române, acestea vor fi primite, urmând ca petiţionarii să fie programaţi pentru interviu la Comisia pentru Cetăţenie; - părinţii care solicită redobândirea cetăţeniei române hotărăsc şi în privinţa cetăţeniei copiilor lor minori. În cazul în care părinţii optează pentru dobândirea cetăţeniei române şi de către copiii lor minori, aceştia vor fi înregistraţi în dosarul unuia dintre părinţi. La dosar însă trebuie să existe acordul cu privire la dobândirea cetăţeniei române dat în formă autentică de celălalt părinte. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul acestuia. a) la II. Renunţarea la cetăţenia română Potrivit art. 26 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, „pentru motive temeinice se poate aproba renunţarea la cetăţenia română persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani şi care: a) nu este învinuită sau inculpată într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă penală; b) nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară sau, având astfel de debite, le achită ori prezintă garanţii corespunzătoare pentru achitarea lor; c) a dobândit ori a solicitat şi are asigurarea că va dobândi o altă cetăţenie”. Cererea de renunţare la cetăţenia română, însoţită de actele doveditoare, se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. Ministrul Justiţiei dispune, prin ordin, aprobarea sau, după caz, respingerea cererii de renunţare la cetăţenia română, apreciind asupra raportului Comisiei pentru Cetăţenie prin care aceasta constată îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 26 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991.. Pierderea cetăţeniei române prin renunţare are loc la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, a ordinului ministrului justiţiei de aprobare a cererii de renunţare la cetăţenia română. Dovada aprobării cererii de renunţare la cetăţenia române pentru persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate se face cu adeverinţa eliberată de consul. Actele necesare pentru renunţarea la cetăţenia română (în conformitate cu articolul 26 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991) sunt următoarele: - cerere tip (Anexa 12) care se completează la oficiul consular; - paşaport original şi copie legalizată sau « conform cu originalul » dacă cererea se depune personal ; - procură specială autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României pentru depunerea cererii de renunţare şi copie legalizată de pe paşaport dacă cererea se depune de altă persoană. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate ; - cazier judiciar din România (valabil, potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, 6 luni de la data primirii de către titular); - adeverinţe privind debitele către stat, eliberate de : 1) Administraţia financiară şi 2) Direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei de la ultimul domiciliu din România; aceste acte au valabilitatea de maximum 3 luni şi se pot obţine personal sau prin mandatar (rude, cunoştinţe, avocaţi), în baza unei procuri care poate fi autentificată la oficiul consular; - declaraţie pe propria răspundere (dată personal), autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România (Anexa 13); - copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, de deces pentru persoane văduve). Dacă naşterea sau căsătoria a avut loc în străinătate, se depune certificatul transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România ; - copia legalizată a sentinţei de divorţ rămasă definitivă (dacă este cazul); dacă divorţul a fost pronunţat în străinătate este necesară recunoaşterea sentinţei respective de către un Tribunal din România. Această procedură se poate face fie personal, fie prin mandatar. - promisiunea acordării cetăţeniei de către statul de domiciliu - traducere în limba română, legalizată) şi copie xerox de pe original ; ori - dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu, tradusă în limba română, legalizată, precum şi copia xerox a originalului sau copie legalizată de pe paşaportul străin în cazul deţinerii altei cetăţenii; Precizări: - pierderea cetăţeniei prin aprobarea renunţării nu produce nici un efect asupra cetăţeniei soţului sau copiilor minori. Cu toate acestea, în cazul în care ambii părinţi obţin aprobarea renunţării la cetăţenia română, iar copilul minor se află cu ei în străinătate ori părăseşte împreună cu ei ţara, minorul pierde cetăţenia română odată cu părinţii săi, iar dacă aceştia au pierdut cetăţenia română la date diferite, pe ultima din aceste date. Copilul minor care, pentru a domicilia în străinătate, părăseşte ţara după ce ambii părinţi au pierdut cetăţenia română, pierde cetăţenia română la data plecării sale din ţară. Copilul minor, încredinţat prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate şi care renunţă la cetăţenie, pierde cetăţenia română pe aceeaşi dată cu părintele căruia i-a fost încredinţat şi la care locuieşte, cu condiţia acordului celuilalt părinte, cetăţean român. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul scris al acestuia. - se va avea în vedere corelarea valabilităţii cazierului judiciar şi a adeverinţelor de atestare fiscală; - cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se vor primi; - datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere. - actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 ( sau supralegalizată pentru statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga privind apostila). Dacă aceste documente sunt traduse prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statul emitent, nu mai este necesară aplicarea apostilei conform Convenţiei adoptată la Haga sau, după caz, supralegalizarea. - nu este necesar ca la data înregistrării cererii de renunţare la cetăţenia română actele doveditoare ale cetăţeniei române (paşaport, carte de identitate sau buletin) să fie valabile. Verificările cu privire la calitatea de cetăţean român a solicitantului se vor efectua de către secretariatul tehnic al Comisiei pentru Cetăţenie. - pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate de cel putin cinci ani nu se mai solicită adeverinţele de atestare fiscală, fiind suficientă o declaraţie pe proprie răspundere autentificată cu privire la îndeplinirea condiţiei prevăzute de art. 26 alin.1 lit.b (anexa 13). - toate taxele se plătesc odată cu depunerea cererii. Anexa 1 cet. Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 CERERE PENTRU CLARIFICAREA STATUTULUI JURIDIC ÎN RAPORT CU STATUL ROMÂN Subsemnatul (a)___________________________________________________ fiul (fiica) lui___________________________şi al (a) _______________________ născut(ă) la data de _____________ în localitatea _________________________ domiciliat (ă) în _____________________ strada_________________________ nr. ______ bl. ____ ap. _____judeţul__________________ ţara _______________ identificat(ă) cu (CI/paşaport) seria _______ nr. ____________________________ vă rog să-mi comunicaţi care este statutul meu juridic în raport cu statul român. Precizez că anterior plecării din România am purtat numele de _______________. Date despre părinţi: Tatăl: Nume ________________________ Prenume ________________________ Data naşterii ___________________ Locul naşterii ____________________ Mama: Nume ________________________ Prenume ________________________ Data naşterii ___________________ Locul naşterii ____________________ Data plecării din România ____________________________________________ Cetăţenia avută la plecarea din ţară ____________________________________ Data la care aţi obţinut o altă cetăţenie __________________________________ Dacă aţi solicitat renunţarea la cetăţenia română (data şi numărul documentului cu care vi s-a aprobat) __________________________________________________ Dacă aţi solicitat redobândirea cetăţeniei române (data şi numărul documentului cu care vi s-a aprobat) __________________________________________________ Comunicarea îmi este necesară pentru: __________________________________ Doresc ca răspunsul să-l primesc la ghişeu, sau la adresa: __________________ _________________________________________________________________ Data________________ Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. SEMNĂTURA, ___________________ TAXA ÎNCASATĂ: NOTĂ: Se anexează la prezenta: - copia certificatului de naştere şi căsătorie dacă este cazul; - copia actului de identitate actual (paşaport); - copia documentelor privind schimbarea numelui; -copia documentului oficial prin care cel în cauză sau părinţii au obţinut pentru prima dată după plecarea din România cetăţenia altui stat din care să rezulte data acordării. TOATE DOCUMENTELE VOR FI TRADUSE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ŞI LEGALIZATE Anexa 2 cet. Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 LISTA CU DATE PERSONALE Nume ___________________________________________________________ Prenume: ________________________________________________________ Data naşterii: _________ locul naşterii: ________________________________ Domiciliul: localitatea _______________________________, bl. ____, sc.____ ap._____, provincia ________________, ţara ___________________________ Paşaport ___________________ Studii _________________________, Ocupaţie _________________________ Locul de muncă: __________________________________________________ RUDE: PĂRINŢI: Tata: _____________________ Data naşterii: ______________, locul naşterii: ___________________________ Mama: _____________________ Data naşterii: ______________, locul naşterii: ___________________________ BUNICI: Nume: _________________________ Prenume: ________________________ Data naşterii: _______________, locul naşterii: __________________________ Nume: _________________________ Prenume: ________________________ Data naşterii: _______________, locul naşterii: __________________________ Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Anexa 3 cet. Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 AMBASADA ROMÂNIEI LA _____________ CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA _________ Nr. _______/_______ DOVADĂ DE CETĂŢENIE În temeiul art. 34 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, confirmăm prin prezenta că domnul/doamna _________________________________________________ născut(ă) la data de _____________, în ________________________________, cu domiciliul în ___________________________________________________ este cetăţean român. Data: ______________ CONSUL GENERAL, SEFUL SECTIEI CONSULARE, (semnătura şi ştampila) Anexa 4 cet. Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 Domnule Preşedinte, Subsemnatul (a)_____________________________________________________ născut(ă) la data de___________în localitatea___________________________________ judeţul __________________________________ ţara __________________________ fiul / fiica lui _______________________şi al __________________________________ cetăţean _____________________, cu domiciliul în localitatea _____________________ str. _______________________________, nr. ______judeţul ______________________ şi reşedinţa în localitatea ___________________________________________________ str. _________________________ jud._____________ ţara _____________________ simţindu-mă ataşat(ă) faţă de România şi de poporul român, solicit redobândirea cetăţeniei române în temeiul art.101 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată şi modificată. Solicit acordarea cetateniei române si pentru urmatorii copii minori: 1. ___________________________________născut (ă) la data de ___________ 2. ___________________________________ născut (ă) la data de ___________ 3. ___________________________________ născut (ă) la data de ___________ 4. ___________________________________ născut (ă) la data de ___________ Data: _____________ Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Semnătura, ________________________ Domnului Preşedinte al Comisiei pentru cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei Anexa 5 cet. Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 S-a cerut autentificarea prezentului înscris DECLARATIE Subsemnatul(a) ____________________________________________________ născut(ă) la data de _____________, în _______________________________________ fiul(fiica) lui _______________________ şi al _________________________________ cu domiciliul în __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ declar, pe proprie răspundere, ca în prezent nu întreprind şi nu sprijin acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale a României şi nici în trecut nu am desfăşurat asemenea activităţi. Data: _____________ Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Semnătura: ______________________ Urmează încheierea de autentificare, pe verso. Anexa 6 cet. AMBASADA ROMÂNIEI ÎN __________ CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI ______ Nr. ________/_________ DECLARATIE (se scrie personal, de mână) Subsemnatul (a) ____________________________________________________ născut(ă) la data de___________în ___________________________________________ fiul (fiica) lui _____________________ şi al (a) ________________________________ cu domiciliul în __________________________________________________________ declar ca solicit aprobarea redobândirii cetăţeniei române,_____________________ (se va preciza: cu menţinerea domiciliului în străinatate, sau stabilirea domiciliului în România). Data:___________ Semnătura, ______________________ Dată în faţa mea (consul): ______________ Semnătura, ______________________ Anexa 7 cet. AMBASADA ROMÂNIEI ÎN __________ CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI ______ CITIT SI SEMNAT ÎN FAŢA MEA, AMBASADOR, (CONSUL GENERAL) ______________________ JURĂMÂNTUL DE CREDINŢĂ faţă de România depus în faţa ambasadorului (consulului general) României în __________________ la data de ___________, de către domnul(doamna) __________________________________, născut(ă) la data de __________ în____________________, cu domiciliul actual în (ţara, domiciliul complet) _____________________________________________________________ „Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile României” _______________________ (numele şi prenumele) Anexa 8 cet. AMBASADA ROMÂNIEI__________ CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI______ foto Nr. ______/_______ CERTIFICAT DE CETĂŢENIE ROMÂNĂ În temeiul Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Noi, Ambasador __________________ (Consul general) ______________ Având în vedere Ordinul nr. ____ din ______, prin care Ministrul Justiţiei a acordat domnului (doamnei) _____________ cetăţenia română, ţinând seama că, potrivit art.19, alin.1 din Legea nr. 21/1991, cetăţenia română se dobândeşte la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România, cerut de art. 19 din Lege, constatând că astăzi, ______________________________, domnul(doamna)________________________________________ a îndeplinit această cerinţă a legii prin depunerea jurământului de credinţă în faţa noastră, CERTIFICĂM În baza art.19 alin. 1 din lege, că începând cu data de astăzi, ______________, domnul(doamna) _____________________ a dobândit cetăţenia română. A M B A S A D O R,/ CONSUL GENERAL, Anexa 9 cet. Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 AMBASADA ROMÂNIEI ÎN __________ CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI ______ Nr. ________/_________ DECLARAŢIE Subsemnatul(a) ________________________________________ fiul(fiica) lui _______________________şi al(a) ________________________ născut(ă) la data de ________________în ______________________________ cu domiciliul în ___________________________________________________ ________________________________________________________________ declar pe proprie răspundere că nu am mai solicitat redobândirea cetăţeniei române până în prezent (am depus o altă cerere de redobândire a cetăţeniei la _______________________________________________). Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Semnătura, _______________________ Urmează încheierea de autentificare pe verso Anexa 10 cet. Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 AMBASADA ROMÂNIEI ÎN __________ CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI ______ Nr. ________/_________ DECLARAŢIE Subsemnatul(a) ________________________________________ fiul(fiica) lui _______________________şi al(a) ________________________ născut(ă) la data de ________________în ______________________________ cu domiciliul în ___________________________________________________ ________________________________________________________________ declar pe proprie răspundere că sunt de acord cu re/dobândirea cetăţeniei române . Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Semnătura, _______________________ Urmează încheierea de autentificare pe verso Anexa 11 cet. Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 AMBASADA ROMÂNIEI ÎN __________ CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI ______ Nr. ________/_________ DECLARAŢIE Subsemnaţii _________________________________________________ cu domiciliul în __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ declarăm pe proprie răspundere că suntem de acord cu re/dobândirea cetăţeniei române de către copiii noştri minori: 5. ___________________________________născut (ă) la data de ___________ 6. ___________________________________ născut (ă) la data de ___________ 7. ___________________________________ născut (ă) la data de ___________ 8. ___________________________________ născut (ă) la data de ___________ Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Semnăturile, _______________________ ________________________ Urmează încheierea de autentificare pe verso Anexa 12 cet. Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 Domnule Preşedinte, Subsemnatul (a)_____________________________________________________ născut(ă) la data de___________în localitatea___________________________________ judeţul __________________________________ ţara __________________________ fiul / fiica lui _______________________şi al __________________________________ cetăţean _____________________, cu domiciliul în localitatea _______________________ str. _______________________________, nr. ______judeţul ______________________ şi reşedinţa în localitatea ___________________________________________________ str. _________________________ jud._____________ ţara _____________________ cetăţean român, solicit renunţarea la cetăţenia română, în temeiul art. 26 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată şi modificată. Data: _____________ Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Semnătura, ________________________ Domnului Preşedinte al Comisiei pentru cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei Anexa 13 Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 AMBASADA ROMÂNIEI ÎN __________ CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI ______ DECLARAŢIE Subsemnatul(a) ______________________________________________ fiul(fiica) lui ___________________________şi al(a) ____________________________ născut(ă) la data de ________________în _____________________________________ cu domiciliul în __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ declar pe proprie răspundere că nu sunt urmărit(ă) pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară (sau: am astfel de debite, în sumă de ____________, pe care le voi achita în termen de ______) Am luat cunoştinţă că falsul în declaraţii constituie infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 292 Cod penal. Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Data: ________ Semnătura, _______________________ Urmează încheierea de autentificare pe verso. Anexa 14 cet. Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 AMBASADA ROMÂNIEI ÎN __________ CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI ______ Nr. ________/_________ DECLARAŢIE Subsemnatul(a) ________________________________________ fiul(fiica) lui _______________________şi al(a) ________________________ născut(ă) la data de ________________în ______________________________ cu domiciliul în ___________________________________________________ ________________________________________________________________ declar pe proprie răspundere că sunt de acord cu renunţarea la cetăţenia română. Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. Semnătura, _______________________ Urmează încheierea de autentificare pe verso Anexa 15 cet. AMBASADA ROMÂNIEI LA _____________ CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA _________ Nr. ________/ _________ ADEVERINŢĂ Se adevereşte prin prezenta că domnului (doamnei) _______născut (ă) la data de ______, în ___________________, cu domiciliul__________i s-a aprobat cererea de renunţare la cetăţenia română prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. ______ din ______, poziţia nr. ____, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ______ din ________. Ca urmare, domnul (doamna) ___________________nu mai este cetăţean român de la data publicării Ordinului Ministrului Justiţiei în Monitorul Oficial al României. Prezenta adeverinţă a fost eliberată pentru a-i servi titularului la autorităţile ţării de domiciliu. CONSUL GENERAL, SEFUL SECTIEI CONSULARE, (semnătura şi ştampila) Anexa nr. 16 Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5285, 5286, 5287 AMBASADA ROMÂNIEI LA _____________ CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA _________ Nr. _______/_______ C E R E R E pentru efectuarea de servicii consulare Subsemnatul(a) __________________________________născut/ă la data de ________________, în localitatea_____________________, România, având documentul de identitate_____________________, cu domiciliul în România, în localitatea________________________, strada_____________________, nr.______,bl.______, sc.__, ap.__, judeţ/sector____________________, aflat temporar în ___________, localitatea_________________________, strada_______________ , nr._____, telefon____________________, rog să mi se aprobe efectuarea următoarelor servicii consulare: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. I agree with processing of data presented according with Law no. 677/2001. Data______________ Semnătura, ____________________

Avertizare de călătorie în Australia – menținerea pericolului privind incendiile de vegetație

08.01.2020

Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada României în Australia informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească…

10 - 14 februarie 2020, Consulat itinerant la Auckland, Noua Zeelandă

16.12.2019

Ambasada României în Australia anunță un consulat itinerant la Auckland, Noua Zeelandă în perioada 10-14 februarie 2020. Serviciile consulare se vor efectua de către…

Ziua Națională sărbătorită la Melbourne (II)

09.12.2019

La 6 Decembrie 2019, la sediul oficiului consular de la Melbourne al Ambasadei României în Australia, ES Doamna Ambasador Nineta Bărbulescu a găzduit o recepție de…

Recepția de Ziua Națională la Ambasada din Canberra (II)

09.12.2019

Luni, 2 decembrie 2019 ES Doamna ambasador Nineta Bărbulescu a găzduit, împreună cu domnul Dan Bărbulescu, recepția pentru marcarea Centenarului Recunoașterii Marii…

Ziua Națională sărbătorită la Melbourne (I)

07.12.2019

Vineri, 6 decembrie 2019, la sediul oficiului consular Melbourne al Ambasadei României din Australia ES Doamna Ambasador Nineta Bărbulescu a găzduit recepția pentru…