Home

Informații privind organizarea și desfășurarea în străinătate a scrutinului pentru alegerea Președintelui României

Ambasada României în Australia informează că la data de 23 iulie 2019 Președintele României a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală (PL-x 329/01.07.2019), prin care se modifică Legea 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, Legea 288/2015 privind votul prin corespondență și Legea 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, acest act normativ a intrat în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Legea poate fi consultată pe website-ul Parlamentului României la adresa http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2019/pr329_19.pdf.

Modificările cele mai importante în organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2019 (selectiv):

- Desfășurarea votării în străinătate pe durata a 3 zile (vineri intre orele 12.00 - 21.00, sâmbătă și duminică între orele 7.00 – 21.00);
- Exercitarea dreptului de vot de către alegătorii care se află la rând în afara sediului secției de votare până la ora locală 23:59;
- Introducerea votului prin corespondență;
- Organizarea, cu acordul autorităţilor din ţara respectivă, de secţii de votare pentru localităţile sau grupurile de localităţi în care au optat să voteze cel puţin 100 de alegători, prin înregistrarea acestora în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente;
- Stabilirea numărului membrilor din biroul secției de votare la 9, cu posibilitatea majorării, dacă este cazul, prin decizie a președintelui biroului secției, la 15 membri; membrii secțiilor de votare nu mai necesită avizul Autorității Electorale Permanente ca experți electorali; toți membrii secției de votare vor îndeplini și atribuțiile specifice operatorilor de calculator;
- Președinții și locțiitorii secțiilor de votare vor fi desemnați de șefii de misiuni;
- Listele electorale suplimentare din străinătate se vor genera automat în mod electronic, alegătorii urmând a semna pe un dispozitiv electronic atașat terminalului informatic de utilizare a SIMPV (Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului multiplu).

I. În data de 9 iulie 2019 Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 485 prin care a stabilit ziua de duminică, 10 noiembrie 2019 (n.b. - 24 noiembrie 2019 turul II, dacă este cazul), ca dată a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, cu intrarea în vigoare a acesteia la data de 28 august 2019 ( aceasta este și data începerii perioadei electorale) .
 
II. Principalele modificări legislative (selectiv)
1. Organizarea secțiilor de votare în străinătate
” (1) În statele unde îşi au sediile misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se organizează, de regulă, în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, secţiilor consulare, dacă acestea funcţionează în sedii diferite şi institutelor culturale, una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care votează în străinătate.
(2) Cu acordul autorităţilor din ţara respectivă pot fi organizate secţii de votare şi în alte locuri decât cele prevăzute de alin. (1).
(3) În afara secţiilor de votare prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi organizate, cu acordul autorităţilor din ţara respectivă, secţii de votare pentru localităţile sau grupurile de localităţi în care au optat să voteze cel puţin 100 de alegători (care trebuie să se înscrie pe site-ul AEP ca alegători în străinătate, până la data de 11 septembrie 2019).
(4) În termen de cel mult 5 zile de la data expirării termenului pentru înscrierea ca alegător în străinătate (termen estimat – 17 septembrie 2019), AEP comunică MAE localitățile din străinătate în care trebuie să fie înființate secții de votare potrivit alin. (3), precum şi numărul acestora.
(5) În termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (4) (termen estimat – 1 octombrie 2019), Ministerul Afacerilor Externe transmite Autorității Electorale Permanente proiectul listei sediilor secțiilor de votare din străinătate prevăzute la alin. (1) –(4).
(..) 
(8) Activităţile de coordonare a pregătirii şi organizării procesului de votare în străinătate sunt asigurate de către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe.”
 
2. Exercitarea votului
La alegerile prezidențiale din 2019 cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență, în condițiile legii.
Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care doreşte să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă, trebuie să se înregistreze ca alegător prin corespondenţă. Înregistrarea se realizează prin înscrierea într-un formular on-line, aflat pe site-ul gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă (http://www.votstrainatate.ro/), a numelui, prenumelui, codului numeric personal, a adresei de domiciliu sau reşedinţă şi a adresei de e-mail, precum şi a opţiunii de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă, la care alegătorul anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine.
Termenul de înregistrare ca alegător prin corespondență, în cazul alegerilor prezidențiale din 2019, începe la data intrării în vigoare a legii și şi se termină la data expirării a 15 zile de la data începerii perioadei electorale (12 septembrie 2019).
 La alegerile prezidențiale din 2019, alegătorul care s-a înregistrat pentru a vota prin corespondență și pentru care biroul electoral pentru votul prin corespondență a confirmat primirea plicului cu buletinul de vot nu poate vota la secția de votare (decât doar după ce președintele secției de votare, în baza semnalării din SIMPV, asigură verificarea cazului semnalat de SIMPV, precum şi sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, şi după ce alegătorul dă o declaraţie potrivit căreia nu şi-a exercitat dreptul de vot prin corespondenţă).
 Plicul cu buletinul de vot prin corespondență poate fi transmis de alegătorul care a optat pentru această modalitate în țară sau la reprezentanța diplomatică, în funcție de opțiunea exprimată la înregistrarea în Registrul electoral gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă.
La alegerile prezidențiale din 2019, alegătorul care doreşte să voteze în străinătate la alegerile pentru Preşedintele României, se poate înregistra în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate.
Termenul limită pentru înregistrarea în Registrul electoral ca alegător în străinătate pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2019 este 11 septembrie 2019 (în conformitate cu website-ul Autorității Electorale Permanente).
În termen de 5 zile de la expirarea datei limită pentru înregistrarea în Registrul electoral din străinătate (17 septembrie 2019), Autoritatea Electorală Permanentă va comunica MAE localitățile în care trebuie înființate secții de votare pentru care au optat 100 de alegători și numărul
secțiilor de votare.
La alegerile prezidențiale din 2019 în cadrul secțiilor de votare din străinătate se poate vota pe baza următoarelor acte de identitate: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării.
 
Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului multiplu (SIMPV) va funcționa la alegerile prezidențiale din 2019. În cazul secțiilor de votare din străinătate listele electorale suplimentare vor fi generate electronic, în mod automat, în baza datelor din SIMPV, alegătorii semnând pe dispozitiv electronic, eliminându-se astfel listele format fizic. În situația disfuncționalității SIMPV, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc pe suport de hârtie şi cuprind rubrici pentru numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura alegătorului.

Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Externe organizează și derulează campanii de informare a cetățenilor români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinătate privind modalitatea de exercitare a dreptului de vot prin corespondență.
Misiunile diplomatice nu vor mai fi implicate în procesul de înregistrare/verificare a cererilor alegătorilor cu privire la modul de exercitare a dreptului de vot (vot la secție sau prin corespondență) și nici în operațiunile de interogare a Registrului electoral. Alegătorii care optează pentru aceste două modalități vor avea la dispoziție doar formularele speciale de pe site-ul AEP.
 
3. Desfășurarea votării
Votarea în străinătate se desfășoară şi pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică. În ziua de vineri, votarea începe la ora locală 12:00 şi se încheie la ora locală 21:00 iar în zilele de sâmbătă și duminică votarea se începe la ora locală 07:00 şi se încheie la ora locală 21:00.
Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot.
În acest sens, doi membri desemnați de biroul electoral al secției de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21:00 dacă în afara sediului secției de votare se află alegători care așteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceștia au acces în localul de vot.
Alegătorii aflați în situațiile prevăzute mai sus pot vota până cel mult la ora 23:59.
La sediile secțiilor de votare se afişează la loc vizibil ora la care începe, respectiv se încheie votarea.
În zilele de vineri şi sâmbătă, la încheierea programului de votare, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, în prezenţa celorlalţi membri, iau următoarele măsuri:
a) sigilează urnele de vot;
b) încheie un proces-verbal, în care consemnează numărul buletinelor de vot nefolosite şi numărul alegătorilor prezenţi la vot;
c) se asigură că toate materialele electorale se află în localul de vot;
d) sigilează căile de acces în localul de vot.
În fiecare zi, la începerea programului de votare, ridicarea sigiliilor se va face de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, în prezența celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare.
Localurile secțiilor de votare din străinătate sunt monitorizate video.

4. Componența birourilor electorale ale secțiilor de votare
Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt alcătuite din 9 membri, din care un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi cel mult 7 membri propuşi de formaţiunile politice care participă la alegeri.
Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri.
Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi locţiitorii acestora sunt desemnaţi de şefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, după caz, până cel mai târziu cu 40 de zile înaintea datei votării.
Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate se completează de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii formaţiunilor politice care au propus candidaţi (din lista transmisă către MAE) şi se consemnează într-un proces-verbal care
reprezintă actul de învestire. În cazul în care numărul persoanelor propuse de formaţiunile politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, acestea sunt completate cu cetăţeni români cu drept de vot propuşi de către şefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, după caz.
Prin excepţie, dacă preşedintele biroului electoral al unei secţii de votare din străinătate constată, în preziua sau ziua votării, că numărul membrilor biroului electoral este insuficient pentru buna desfăşurare a votării, acesta poate suplimenta numărul membrilor biroului electoral respectiv, până
la cel mult 15 membri, cu aprobarea biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
Completarea se poate face cu supleanţii propuşi de către partidele politice sau, dacă numărul acestora nu este suficient, cu orice cetăţean român cu drept de vot, fiind consemnată într-un proces-verbal. Nu va mai fi necesară procedura avizării de către AEP ca expert electoral a președintelui, locțiitorului și a celorlalți membri din secția de votare.
Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate îndeplinesc și atribuțiile de operatori de calculator.

5. Birourile electorale pentru votul prin corespondență
Birourile electorale pentru votul prin corespondență sunt constituite dintr-un președinte, un locțiitor și 7 membri.
În fiecare stat în care mai mult de 5.000 de alegători cu domiciliul sau reşedinţa în statul respectiv au optat pentru transmiterea sau depunerea voturilor la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, după caz, se înfiinţează, prin decizie a biroului electoral de circumscripție pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, câte un birou electoral pentru votul prin corespondenţă.
 
Sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență care funcționează în străinătate sunt stabilite în sediile misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, după caz.
Birourile electorale pentru votul prin corespondență sunt constituite, în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute de prezenta lege, cu 15 zile înaintea datei votării.

În ziua de joi, din săptămâna în care este stabilită ziua votării, biroul electoral pentru votul prin corespondență își desfășoară activitatea între ora 7,00 și ora 24,00.

În situaţia în care într-un stat au optat să voteze prin corespondenţă mai puţin de 5.000 de alegători cu domiciliul sau reşedinţa în statul respectiv nu se înfiinţează birou electoral pentru votul prin corespondenţă, atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru birourile electorale
pentru votul prin corespondenţă fiind îndeplinite de biroul electoral al secţiei de votare din străinătate desemnat în acest sens prin decizie a biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.

Anunț încetare program cu publicul

16.09.2019

Ambasada României în Australia informează cetățenii români din Australia și din Noua Zeelandă că Biroul consular de la Melbourne nu va avea program cu publicul…

Întrevedere cu managerii Diviziei Antarctice a Australiei

25.07.2019

La 22 iulie 2019 ES Doamna Ambasador Nineta Bărbulescu a avut o întrevedere de curtoazie cu Dr.Kim Ellis, noul director al Diviziei Antarctice a Australiei (AAD) și cu…

Anunț licitație autoturism

27.06.2019

Ambasada României la Canberra scoate la licitație autoturismul Chrysler Grand Voyager, serie șasiu 1C8GHB5R15Y511394, an fabricație 2004, rulaj 219509km, prețul de…

Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice

25.08.2019

Ambasada României în Australia informează cetățenii români din Australia, Noua Zeelandă și din statele insulare din Pacificul de sud despre publicarea de…

Alegeri Prezidențiale 2019

01.08.2019

Ambasada României în Australia informează că astăzi, 1 August 2019, Ministerul Afacerilor Externe al României a publicat pe website-ul www.mae.ro o fereastră dedicată …
  • Ambasada României în Australia anunță scoaterea la licitație a autoturismului BMW E320i (serie șasiu WBAVA76060NK26546, serie motor A6394588, an fabricație 2006, rulaj 196097km), prețul de pornire fiind de 4000 AUD. Autoturismul nu este înmatriculat, are defecțiuni la sistemul de răcire și ungere a motorului si necesită platformă auto pentru transport. Conform informațiilor confirmate de către Department of Foreign Affairs and Trade (Departamentul Afacerilor Externe si Comerțului) – Direcția Protocol, cumpărătorul nu va trebui să achite taxa pe valoare adăugată (GST). Costul privind transportul autoturismului, înmatricularea și reparațiile vor fi în sarcina cumpărătorului. Ofertele de preț vor fi trimise exclusiv prin poștă la adresa Ambasadei României în Australia, la Canberra, într-un plic închis specificându-se “LICITATIE BMW E320i”. Conținutul plicului trebuie să cuprindă datele de contact ale cumpărătorului, numărul de telefon sau adresa de email și prețul oferit de cumpărător. Data limită de primire a plicurilor conținând ofertele participanților la licitație este vineri, 12 iulie, ora 16:00. Prima licitație va avea loc la data de 15 iulie 2019, ora 10:00, la sediul Ambasadei României la Canberra din 4 Dalman Crescent, O’Malley, ACT, 2606. A doua licitație va avea loc la data de 22 iulie 2019, ora 10:00, la sediul Ambasadei României la Canberra iar a treia licitație și ultima (potrivit legii române) va avea loc la data de 29 iulie 2019, ora 10:00, la sediul Ambasadei României de la Canberra. Precizăm că pentru înscrierea la licitație nu trebuie achitată nicio taxă de participare. La data licitației, câștigătorul cumpărător va trebui să achite valoarea autoturismului prin transfer bancar sau numerar (cash). Autoturismul BMW E320i poate fi vizionat la sediul Ambasadei României doar cu programare prealabilă la numărul de telefon 0409001482, persoană de contact domnul Laurențiu Nicolae, administrator.